top of page

Belediyemizce çalışmaları tamamlanmış olan İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ 2030) çalışması sonucunda belirlenen hedef, strateji ve öneriler doğrultusunda; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki lojistik faaliyetlerinin mevcut durumunun belirlenmesi, sorunların ve darboğazların tespit edilmesi ve bu kapsamda çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla ülkemizde bir ilk olan "İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı" çalışmaları 30.04.2018 tarihinde başlatılmıştır. Proje kapsamında 14 aylık bir planlama süreci öngörülmekte olup ilk olarak İzmir'in mevcut lojistik faaliyetlerinin belirlenmesi amacıyla lojistik ile ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi, belge, görüş ve öneriler talep edilmiştir.

Kentsel lojistik, yerleşim bölgelerinde var olan lojistik faaliyetlerinin incelenmesi, planlanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi konularını kapsayan bir lojistik alt alanıdır. Bu bağlamda kent içi yük taşımasının, kentlerin sürdürülebilir gelişmesinde taşıdığı önemli rol uzun süredir bilinmektedir. Ancak, kentsel yük taşımacılığı, yüksek derecede trafik sıkışıklıkları, gürültü ve emisyon gibi negatif çevresel etmenler ve gittikçe artan maliyetler gibi pek çok önemli sorunla baş etmek durumundadır. İzmir ili de, dünyadaki örneklerine benzer şekilde bir gelişim süreci göstermekte olup kentsel lojistik planlama ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. 

İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı (LOPİ), ildeki kentsel lojistik faaliyetlerinin, olumsuz toplumsal ve çevresel etkilerini en aza indirgeyerek, etkili bir şekilde yürütülmesine yönelik bir plan ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Kent lojistik planlaması, planlama aşamasından başlayarak uygulama aşamasına kadar, kent lojistik planlaması sürecinde yer alan ve değişik seviyede sorumluluk ve beklentiye sahip paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmelidir ve projenin bu yaklaşıma dayalı olarak geliştirilmesine oldukça özen gösterilmektedir. Bu amaçla hedeflenen İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planının (LOPİ), ilgili paydaşlarla birlikte ortak akıl prensibine dayalı güçlü ve nitelikli bir biçimde geliştirilmesine yönelik bir Katılım Modeli oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur.  Katılım sürecinde paydaşlardan elde edilecek bilgiler LOPİ kapsamında oluşturulacak modellere, proje ve faaliyetlere girdi oluşturacaktır. 

LOPİ Projesi mevcut durum analizi çalışmaları kapsamında, proje kapsamında hazırlanan veri toplama formları ile İzmir kent içi ve kırsal bölgelerinde oluşan yük hareketliliğine ilişkin çok sayıda verinin elde edilmesine devam edilmektedir. Bu verilere ek olarak, konu ile ilgili daha önce üretilmiş çok sayıda doküman ve rapordan da bilgiler derlenmektedir. Ayrıca, LOPİ Projesinde Katılım Modeli çalışmaları ile paydaşlardan algıya dayalı verilerin de elde edilerek mevcut durum analizine dahil edilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda, Mevcut Durum Değerlendirmesi çalıştayı planlanmakta olup ilgili paydaşların İzmir ili kentsel lojistik faaliyetlerinin ve etkilerinin mevcut durumuna yönelik düşünce ve görüşlerini uygun bir platformda dile getirmelerine olanak sağlanması hedeflenmektedir.

Kent içi yük hareketliliğe yönelik ihtiyaç, bu ihtiyacın etkin bir şekilde giderilmesine yönelik beklentiler, yük taşımacılığının kentin yaşanabilirliği, engelli ve engeli olmayan bireylerin kent içi erişebilirliği, toplumsal yaşam kalitesi, trafik güvenliği, gürültü ve çevresel etkiler gibi tüm unsurlar dikkate alındığında İzmir İlinin altyapı, üstyapı, mevzuat, imar planları/düzenlemeleri, denetleme, teknoloji/bilgi yönetimi ve entegrasyonu gibi alanlardaki mevcut durumunun GZFT analizi ile değerlendirilmesi ve bulgulara ulaşılması beklenmektedir.

Katılım Modeli kapsamında yapılacak olan çalıştayın, daha sonra yapılacak diğer ortak akıl arama toplantılarına ve nihayetinde LOPİ Projesinin üreteceği İzmir İli Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı’nın oluşturulmasına yönelik önemli girdiler sağlaması beklenmektedir. Bu sürece katılımınız ve size özgü deneyim ve bakış açınız ile ortaya koyacağınız görüş ve önerileriniz bu nedenle oldukça değerli olacaktır. 

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizlerinde yaygın olarak kullanılan beyin fırtınası tekniği ile çalıştaya katılım sağlayacak paydaşlar, önce küçük alt gruplar halinde çalışarak kentsel lojistik ile ilgili içsel kontrol edilebilir boyutlarının güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmaya ve dışsal kontrol edilemeyen potansiyel fırsatlarını ve tehditlerini belirlemeye yönelik kendi değerlendirmelerini yapacaklardır. Ardından oluşan görüşlerin oylama yöntemi ile önceliklendirilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, “Mevcut Durum Değerlendirmesi Çalıştayı” 13.09.2018 Perşembe günü saat 13.00-18.00 saatleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Havagazı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

       Çalıştay sunumunu indirmek için tıklayınız...

adobe-pdf-icon-01.jpg
bottom of page