top of page

AMAÇ

İdare tarafından hazırlanan ve ihale dokümanında yer alan Teknik Şartnamede, “6360 Sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile de yeniden tanımlanarak İzmir İl Mülki Sınırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırı haline getirilmiştir”. Sınırların genişlemesinin yanı sıra hızla artan nüfus, iş gücü ve araç sahipliliği gibi etkenler kentsel ulaşımı, günümüzün en önemli sorun alanlarından biri haline getirmiştir. Bunlara paralel olarak, artan ekonomik aktivite ve yük hareketleri kentin ulaşım sistemi ile birlikte kent paydaşlarının hareketlilik, sürdürülebilir, erişilebilirlik ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.  Bu etkiler, İzmir ili için tüm paydaşların katkıda bulunduğu, sürdürülebilir, uygulanabilir modeller ve çözüm önerileri içeren bir kentsel lojistik planı ihtiyacını doğurmaktadır.

“İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Plan Hazırlanması İşi” nin amacı “2030 yılı hedefli İzmir Ulaşım Ana Planı çalışması sonucunda belirlenen ulaşım politikaları, stratejileri ve önerileri doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yük taşımacılığının tespit edilmesi ve koordinasyonun sağlanması” olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu temel amaç doğrultusunda İzmir Ulaşım Ana Planı çalışmaları ile uyumlu olacak şekilde geleceğe yönelik olarak hazırlanan İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planının başlıca amaçları:

  • 2030 hedef yılı esas alınarak hazırlanmış olan Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planı’nda öngörülen arazi kullanım yapısına bağlı olarak yük taleplerini belirlemek,

  • Hedef yılındaki yük taleplerini karşılamak üzere kentsel gelişme planları ve politikalarıyla uyumlu olarak ulaştırma sistemine ilişkin hedefler, ilkeler ve politikaları belirlemek,

  • Belirlenen hedefler, ilkeler ve politikalar çerçevesinde, stratejik düzeydeki ulaştırma projelerini tanımlamak ve bu projelerin kentin ulaştırma sistemi üzerindeki etkilerini ortaya koymak,

  • Bu projelere ilişkin olarak yapılabilecek fizibilite değerlendirmelerine esas olacak bilgileri üretmek ve lojistik koridorların fizibilitelerini yapmak,

  • Ulaştırma sistemine ilişkin olarak orta ve kısa dönemde yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler için kent ölçeğinde bir veri tabanı oluşturmaktır,

  • İzmir il genelinde insan odaklı sürdürülebilir bir lojistik sisteminin teşkil edilmesini sağlamak olarak sıralanabilir.

bottom of page