top of page

METODOLOJİ

İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı’nın hazırlanmasında, bilgi toplama, saha araştırmaları, modelleme, senaryo analizleri ve diğer analizler ile değerlendirme ve önerilerin sunulması yer alacaktır.

Ayrıca tüm adımların paralelinde yürütülecek bir paydaş katılım modeli de önerilecek ve yürütülecektir.

Bilgi toplama aşamasının girdileri, ilgili mevzuat, kurumsal paydaşlardan elde edilecek mevcut veriler ile yurt içi ve yurt dışı benzer örneklerin inceleneceği kıyaslama (benchmarking) çalışması olacaktır. Bu aşamanın çıktıları ise yukarıdaki girdilerin derlenerek bir veri tabanı oluşturulması, raporlanması, ayrıca mevzuatın değerlendirilmesi, eksiklerin ve boşlukların belirlenmesi, mevcut verilerin yeterliliği, İzmir kent lojistiği ile ilgili mevcut ve önerilen idari ve organizasyonel yapılanmayı da içeren bir analiz raporu hazırlanması olacaktır.  

Saha çalışması aşaması, temelde yükün kent bütününe etkisini tespit etmek üzere yapılacak ölçüm ve analiz çalışmalarını içerecektir. Saha çalışmasının kapsamını belirlemek için coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak ölçüm ve sayım noktaları belirlenecek, analiz çerçevesi belirlendikten sonra çalışmaya başlanacaktır. Kent bütünü genelinde yapılacak çalışmalara ek olarak kırsal kalkınma bölgeleri ve atık lojistiği süreçleri ile ilgili analizler de yapılacaktır. Bu aşamanın sonunda da toplanan verilerin veri tabanı ile raporlaması, ayrıca İzmir Kentsel lojistiği ile ilgili mevcut durumun, güçlü yanların, geliştirilebilir yanların, fırsat ve tehditlerin analiz edildiği bir rapor sunulacaktır. 

Modelleme aşaması, önceki aşamaların çıktıları ile coğrafi bilgi sistemleri veri ve yöntemlerinin kullanıldığı, bir Kent Yük Modeli oluşturulacaktır. Bu model, CBS katmanlarındaki detaylar ölçeğinde akış yoğunlukları, zaman bazında dağılımları ve projeksiyonları içerecektir. Yük Modeli ayrıca veri girişine, verilerin değiştirilmesine, parametrik analizler, senaryo analizleri ve simülasyonlar yapılmasına, tüm analizlerin raporlanmasına izin veren bir arayüze sahip olacaktır. 

Yük modeli üzerinden yapılacak senaryo analizleri ve diğer analizler sonucunda değerlendirmeler ve öneriler sunulacak, önerilerin iş planı, bütçe, kaynaklar ve uygulama takvimini içeren ön fizibilite çalışmaları yapılacaktır.

Metodolojinin tamamının uygulanmasında İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı’nın çıktılarının eylem planlarına ve projelere dönüşmesi, bunların hayata geçirilmesi ve planın sürdürülebilirliği bileşenleri de göz önüne alınacaktır. Bunun için Avrupa ülkelerinde uygulanan Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Plan (SULP) metodolojisinden faydalanılacaktır.

bottom of page