top of page

KATILIMCILIK SÜRECİ AMACI

Kentsel lojistik çalışmaları, yerleşim bölgelerinde var olan lojistik faaliyetlerinin incelenmesi, planlanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesini kapsamaktadır. Kentlerde oluşan yük taşımasının, kentlerin gündelik yaşamında ve sürdürülebilir gelişiminde taşıdığı önem tartışılmaz. Ancak, bu yük taşımacılık faaliyetlerinin, yüksek derecede trafik sıkışıklıkları, olumsuz çevresel etkiler, yüksek enerji tüketimi, işgücü kıtlığı gibi pek çok önemli sorunlar ortaya çıkardığı da bir gerçektir. 

 

Lojistik faaliyetler, genelde olduğu gibi, kentler için de, tüm lojistik şirketleri için olduğu kadar; diğer sektörlere ait şirketler, yerel yönetimler ve kentlerde yaşayan halk için de önemli bir kavramdır.  Sürdürülebilir lojistik kavramı temelde üç bileşen üzerinden değerlendirilir: Lojistik faaliyetlerinin kentin ekonomisi üzerindeki etkileri, toplumsal etkileri ve elbette ki çevresel etkileri. Dolayısı ile oluşturulacak sürdürülebilir kent lojistiği yaklaşım ve modelleri bu üç bileşenin etkileşiminin eniyilenmesini amaçlar. Diğer bir ifade ile ekonomik beklenti ve gereklilikleri ihmal ederek ağırlıklı çevresel boyutu ele alan bir plan ne kadar yetersiz ise, sadece ekonomik amaçlara odaklanmış ve toplumsal beklentileri önemsemeyen bir plan da o kadar yetersiz olacaktır. Dolayısı ile amaç, bu üç bileşeni eniyileme amacına sahip uygulanabilir ve sürdürülebilir bir plan ortaya çıkarmaktır. 

 

Kentsel lojistik planlaması, mevcut uygulama koşullarından ve olası etkilerden bağımsız olarak incelenemez. Planlama aşamasından başlayarak uygulama aşamasına kadar, kentsel lojistik planlaması sürecinde yer alan ve değişik düzeyde sorumluluk ve beklentiye sahip paydaşlar, çeşitli engellerle mücadele etmek zorunda kalır. Bu engeller, dinamik bir yapıya da sahip olan ekonomik, sosyal, politik, fiziksel ve teknolojik boyutlarda kendini gösterebilir. Planlamadan uygulamaya engellerle mücadele etmenin başlıca araçlarından birisi basit, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir katılım modelinin oluşturulması ve uygulanmasıdır. Dolayısı ile katılım modelinin öncelikli amacı, hedeflenen İzmir İli Kent Lojistik Planının (LOPİ), ilgili paydaşlarla birlikte ortak akıl ilkesine dayalı güçlü ve nitelikli bir biçimde geliştirilmesini sağlamaktır.  Katılım sürecinde paydaşlardan elde edilecek bilgiler LOPİ kapsamında oluşturulacak modellere, proje ve faaliyetlere girdi oluşturacaktır. Katılım Modeli uygulama aşamasında titizlikle belirlenecek ve süreçte yer alacak paydaşların katılımı ile hem projenin ilgili taraflarca desteklenmesi sağlanacak hem de özellikle uygulama aşamasında olası dirençlerin doğmadan engellenmesi veya azaltılması mümkün olacaktır. Özetle katılım modelinin diğer bir amacı da LOPİ projesinin uygulanması aşamasında gerekli toplumsal desteğin sağlanması ve olası engellerin en aza indirilmesidir.

bottom of page