top of page

KATILIMCILIK SÜRECİ

Kent lojistiği planlama çalışmaları tipik bir sistem tasarımı çalışması olarak ele alınabilir. Genel olarak teoride sistem tasarımında; mevcut durumun değerlendirilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi; geliştirici önerilerin belirlenmesi ve kavramsal tasarımların yapılması; geliştirme projelerinin ve yöntemlerin oluşturulması ve detaylandırılması; geliştirme projelerinin uygulamaya alınması; ve son olarak, değerlendirme çalışmaları yer alır (Şekil 1).

 

Sistem geliştirme sürecinde var olan döngüsellik, sürekli gelişim felsefesine dayanır. Diğer bir ifadeyle, tasarlanan bir sistem uygulamaya alındığında, uygulayıcının, sistemin mevcut durumunu sürekli olarak gözden geçirmesi ve gerekli yeni geliştirici çalışmaları yapması beklenir. Kentsel lojistik planları için de bu durum geçerlidir ve İdare’nin bu planların uygulama sürecinde belirtilen bu yaklaşımı benimsemesi önemlidir. 

11.png

Sistem kavramı ile ilgili önemli bir tespit de tasarlanan sistemin birden fazla alt sistemi bünyesinde barındırabileceği ve yaşayan diğer tüm sistemlerle etkileşim içinde olduğudur. Bu nedenle, geliştirilecek sistemin başarısı ve diğer sistemlere olan olumlu katkıları, bu etkileşimin modelleme ve uygulama aşamasında ne kadar iyi anlaşıldığı ve entegre edildiği ile değerlendirilebilir. Bu nedenle tasarlanan sistem ve etkileşim içinde bulunacak tüm sistemle ilişkili tüm paydaşlar planlamadan uygulamaya kadar sürecin içinde yer almalıdır. 

 

LOPİ projesinin ortaya çıkaracağı sürdürülebilir kentsel lojistik planı da bünyesinde birçok alt sistemi barındıran büyük bir sistemdir ve kentin birçok diğer yaşayan sistemi ile etkileşim içindedir. Bu nedenle LOPİ projesinde mevcut durumun değerlendirilmesinde; gelecek hedeflerinin ve stratejilerinin oluşturulmasında; strateji ve hedeflere yönelik proje ve faaliyetlerin geliştirilmesinde; uygulama ve izleme aşamasında ilgili paydaşların sürece katılımı önemlidir. 

 

Şekil 2’de LOPİ projesi için de geçerli bir stratejik bakış açısı betimlenmiştir. 

12.png

Gerek Şekil 1 gerekse Şekil 2’de yansıtılmaya çalışıldığı gibi LOPİ, sistem tasarımı ve stratejik planlama bakış açıları ile ele alınmalıdır; Katılım Modeli de buna göre şekillendirilmelidir. LOPİ projesinde çok sayıda paydaşın ve içi içe geçmiş sistemlerin etkileşimi söz konusudur. Şekil 3 genel hatları ile bu etkileşimi yansıtmaktadır. 

bottom of page