top of page

Belediyemizce çalışmaları tamamlanmış olan İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ 2030) çalışması sonucunda belirlenen hedef, strateji ve öneriler doğrultusunda; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki lojistik faaliyetlerinin mevcut durumunun belirlenmesi, sorunların ve darboğazların tespit edilmesi ve bu kapsamda çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla ülkemizde bir ilk olan "İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı" çalışmaları 30.04.2018 tarihinde başlatılmıştır. Proje kapsamında 14 aylık bir planlama süreci öngörülmekte olup ilk olarak lojistik ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan İzmir'in mevcut lojistik faaliyetlerinin belirlenmesi amacıyla yazılı bilgi, belge, görüş ve öneriler talep edilmiştir. Kentsel lojistik, yerleşim bölgelerinde var olan lojistik faaliyetlerinin incelenmesi, planlanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi konularını kapsayan bir lojistik alt alanıdır. Bu bağlamda kent içi yük taşımasının, kentlerin sürdürülebilir gelişmesinde taşıdığı önemli rol uzun süredir bilinmektedir. Ancak, kentsel yük taşımacılığı, yüksek derecede trafik sıkışıklıkları, gürültü ve emisyon gibi negatif çevresel etmenler ve gittikçe artan maliyetler gibi pek çok önemli sorunla baş etmek durumundadır. İzmir ili de, dünyadaki örneklerine benzer şekilde bir gelişim süreci göstermekte olup kentsel lojistik planlama ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı (LOPİ), ildeki kentsel lojistik faaliyetlerinin, olumsuz toplumsal ve çevresel etkilerini en aza indirgeyerek, etkili bir şekilde yürütülmesine yönelik bir plan ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Kent lojistik planlaması, planlama aşamasından başlayarak uygulama aşamasına kadar, kent lojistik planlaması sürecinde yer alan ve değişik seviyede sorumluluk ve beklentiye sahip paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmelidir ve projenin bu yaklaşıma dayalı olarak geliştirilmesine oldukça özen gösterilmektedir. Bu amaçla hedeflenen İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planının (LOPİ), ilgili paydaşlarla birlikte ortak akıl prensibine dayalı güçlü ve nitelikli bir biçimde geliştirilmesine yönelik bir Katılım Modeli oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur.  Katılım sürecinde paydaşlardan elde edilecek bilgiler LOPİ kapsamında oluşturulacak modellere, proje ve faaliyetlere girdi oluşturacaktır.

bottom of page