top of page

BİLGİ TOPLAMA ÇALIŞMALARI

Kentsel Lojistik, şehirleşmiş alanlarda hayat kalitesini iyileştirmek için yeni çözümler icat etmek için bir fırsat sunmaktadır. Kentlerde yük taşıma işlemleri hem çok önemli, hem de rahatsızlık verici faaliyetlerdir. Şehir merkezlerinde yük taşımacılığının kontrolü de, ölçülmesi de giderek zorlaşmaktadır. Kent lojistiği şehirlerdeki yük taşımaların toplam maliyetlerini en küçüklemeye çalışır. Bu amaçla birçok yaklaşım ve yöntem geliştirilmiştir. Teknik şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak çalışmanın aşamalarında uygulanması düşünülen yöntemler aşağıda özetlenmiştir.  

 

1.Bilgi Toplama

 

Proje ekibi tarafından “İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı Hazırlanması İşi”nde Bilgi Toplama Çalışmaları aşağıda belirtilen 3 (üç) ana aşamada gerçekleştirilecektir.

 

 1. İlgili çalışmaların ve mevzuatın incelenmesi ve değerlendirilmesi

 2. Mevcut verilerin toplanması

 3. Yeni verilerin toplanması

 4. Bilgilerin sentezi ve raporlanması

 

 1.İlgili Çalışmaların ve Mevzuatın İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

 

Çalışma kapsamında teknik şartnamede belirtildiği üzere ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilmiş lojistik planlama projeleri ve ilgili mevzuatlar incelenecektir. Sadece uygulama Projeleri değil literatürde de incelemeler yapılarak akademik düzeydeki çalışmalarda değerlendirilmeye alınacaktır. Alanında uzman danışmanlar ve proje ekiiyle, aynı zamanda üniversitelerin ilgili bölümleri ile yapılacak işbirlikleri ile en güncel bilgiler toplanacak derlenecektir.

 

​​2.Mevcut Verilerin Toplanması 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan lojistik faaliyetleri için, çeşitli kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının elinde bulunan kent içi trafiğe etki eden yük hareketliliğine ilişkin bilgiler ve bunları etkileyen temel arazi kullanım kararlarına ilişkin bilgilerin  mevcut verilerin toplanması aşamasında gerçekleştirilecektir. Bu amaçla aşağıdaki çalışma başlıkları gerçekleştirilecektir:

 

 • İzmir İli içerisindeki Lojistik Faaliyet İçeren Alanların Genel Fiziki Yapı, Sosyo­Ekonomik Yapı ve Arazi Kullanımının Belirlenmesi

 • Mevcut Ulaşım Altyapısı

 • Karayolu Yük Hareketleri

 • Demiryolu Yük Hareketleri

 • Denizyolu Yük Hareketleri

 • Havayolu Yük Hareketleri

 • Ağır Vasıta Araç Park Uygulamaları

 • Kırsal Kalkınma Bölgeleri Yük Hareketleri

 • Tehlikeli Madde Yük Hareketleri

 • Katı Atık Yük Hareketleri, 

 

başlıkları altında veri toplama çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

 

​​3.Yeni Verilerin Toplanması: 

 

Mevcut verilerin toplanması aşamasının ardından modelleme çalışmalarında üretim-çekim modellerinin oluşturulması, trafik hücrelerinde yüklerin dağılımının ve türel ayrımının modellenebilmesi ve atama süreçleri için mevcut verilerin üstüne güncel ve detaylı veriler toplanması aşamasına geçilecektir. Bu kapsamda Danışman tarafından aşağıda listelenen çalışmalar gerçekleştirilecektir;

 

Karayolu Yük Trafiği Sayımları: Danışman tarafından tespit edilen ve İdare’nin onayladığı en az 100 adet noktada sayım yapılacaktır. 

Ağır Vasıta Araç Park Uygulamaları: Tır Parklarının kullanım özelliklerini doluluk, park süresi, talebin gün içinde değişimi, taşınan ürün türleri, tır parkından sonar ve öncesindeki taşımacılık bilgileri, memnuniyet düzeyi vb. bilgiler toplanacaktır. İdare ile belirlenecek noktalarda 24 saat süreli çalışmalar hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki farklı zaman diliminde yürütülecektir.  

Anketler: Seyahat üretim ve çekim modellerinin oluşturulması amacı ile yük taşımacılığı karakteristiklerini belirlemek amacı ile 6000 adet iş yeri anketi, 600 adet kırsal kalkınma bölgeleri üretici anketi, 4500 adet yük taşıtları sürücü anketi yapılması planlanmaktadır. 

Derinlemesine Görüşmeler: Sektörde lider kuruluş temsilcileri ve aktörler ile derinlemesine görüşmeler yapılarak mevcut durum analizi ve geleceğe yönelik öneriler hakkında derleme yapılacaktır. Tüm aktörlerin katılımının sağlandığı panel ve çalıştaylar ile konu uzmanları ile çalışmalar yürütülecektir. 

Bilgilerin Sentezi ve Raporlanması: TUİK, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve ilgili resmi kurumlardan ve meslek odalarından elde edilecek yük hareketliliğini etkileyebilecek ekonomik, sosyal ve demografik veriler veri tabanı güvenilirliğinin artırılması için güncellenecektir. Ayrıca, gerekli durumlarda yük trafiği altyapısı ile ilgili veriler de, arazi çalışması yapılarak yerinde tespitlerle yenilenip güncelleştirilecektir. 

bottom of page