top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik genel tanımı ile ekonomik gelişme ile çevre koruma arasında köprüler kurmaya çalışan yaklaşım biçimidir. Sürdürülebilir gelişme bir yandan ekonomik büyümeyi desteklerken bir yandan da biyolojik çeşitlilik, yoksullukla mücadeleyi kısa vadeli ve doğal kaynakları yok edecek bir stratejiyi kullanmaksızın desteklemekten yanadır. Bugün birçok tanımı bulunan sürdürülebilir gelişmeye yönelik en çok kabul gören tanım Brutland “Ortak Geleceğimiz” Raporunda yapılan “Sürdürülebilir gelişme gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme becerisini kısıtlamaksızın, günümüzün ihtiyaçlarının karşılanmasıdır” tanımıdır. Bu bağlamda sürdürülebilir taşımacılık “gelecek nesillere daha verimli bir ulaşım sistemi ve daha temiz bir çevre bırakmaktır” olarak tanımlanabilir.

 

Planlama çalışmaları sürecinde yukarıda belirlenen çok sayıdaki sürdürülebilirlik göstergesi arasından idare ile yapılacak görüşmeler doğrultusunda belirlenecek parametrelerin planlama sürecinde yapılacak çalışmalarda ve sunulacak önerilerde dikkate alınması sağlanacaktır. Kullanılan modelleme yazılı ile çevresel parametrelerin mevcut durum ve senaryolar için hesaplanabilmesi mümkündür. Sosyolojik ve ekonomik boyut için literatürde yer alan yeri koyma, ödemeye gönüllü olma gibi yöntemler kullanılarak sürdürülebilirlik kapsamında parametrik değerlendirmeler yapılacaktır. Yapılan bu çalışmalar “Kentsel Lojistik Sektörü İçin Sürdürülebilirlik Kılavuzu” adı altında raporlanacaktır. 

bottom of page