top of page

KAPSAM

“İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı Hazırlanması İşi” için belirlenen kapsamı;

 • Türkiye Ulusal Ulaştırma Ana Planı, Türkiye Lojistik Planı çalışması ve ilgili diğer mevzuat ve çalışmaların incelenmesi ve İzmir’e yönelik analiz ve önerilerin İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı kapsamında değerlendirilmesi,

 • Envanter bilgilerinin, mevzuatın derlenmesi ve saha araştırmalarının yapılması,

 • Kentin mevcut lojistik faaliyetlerinin belirlenmesi, sorunların ve darboğazların tespit edilmesi ve bu kapsamda çözüm önerilerinin geliştirilmesi,

 • Kent merkezini etkileyen çevre illerden (Manisa, Balıkesir vd.) kaynaklanan yük hareketlilikleri ile birlikte kent bütününe yönelik lojistik analiz ve önerilerin geliştirilmesi,

 • Kırsal kalkınma bölgelerine ilişkin analiz ve önerilerin geliştirilmesi

 • Katı atık lojistiğine yönelik analiz ve önerilerin geliştirilmesi şeklinde tanımlanmıştır.

Belirlenen bu çerçeve ve tamamlanan İzmir Ulaşım Ana Planı hedef ve politikaları doğrultusunda çalışma kapsamında;

 

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde mevcut ulaşım sisteminin özelliklerinin ve sorunlarının ortaya konulduğu, çözüme yönelik hedef, politika ve projelerin sunulduğu Ulaşım Ana Planı öncelikli olarak değerlendirildiği bir rapor hazırlanmıştır.

 • Sürdürülebilir Lojistik Planlama süreci kapsamında kullanılan metodoloji SULP kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

 • Gerekli mevcut ve tüm yeni veriler toplanmıştır.

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yük üretimi, dağılımı, taşıma şekillerini ve rotalarını kapsayan süreçlerini içeren 4 aşamalı CBS tabanlı lojistik modelinin oluşturulmuş, kalibre edilmiş, mevcut ve gelecekteki durum için uyarlamaların yapılmıştır.

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, mevcut imar planları çerçevesinde alınan arazi kullanım kararları doğrultusunda yük taşımacılığı için gerekli ulaşım altyapısını, işletme biçimlerini belirleyen, yasal ve organizasyonel ilişkileri de düzenleyen çalışmalar yapılmıştır.​

bottom of page